Categories Navigation Menu

Prof. Andrzej Szeptycki

Prof. Andrzej Szeptycki
Associate Professor
Section of European Integration
andrzej.szeptycki@uw.edu.pl

About

A graduate of the Institute of International Relations (2000) and the DEA Postgraduate Studies in History at the University of Paris-Sorbonne (Paris IV) (2002). Ph.D. of Humanities in Political Science (2004).D.Litt. of Social Sciences in Political Science (2014). Between 2005 and 2009 Analyst at the Polish Institute of International Affairs (areas of interest: Ukraine, France). Vice Chairman of the Board at the Foundation of Szeptycki Family. Member of board of the Warsaw branch of the Polish Association for International Studies. Editorialist at the bimonthly New Eastern Europe. His writings have appeared in “Rzeczpospolita”, “Gazeta Wyborcza”, “Tygodnik Powszechny”, “Kultura Liberalna”. Andrzej Szeptycki realized research stages at the École Normale Supérieure (Paris, France) (1999 – 2000), at the National University “Kyiv-Mohyla Academy” (Ukraine) (2005), I.I. Mechnikov Odessa National University (2015). Visiting professor at the Taras Shevchenko National University of Kyiv (2015, 2016), Vasyl Stus Donetsk National University in Vinnitsa (2015, 2016), Ivan Franko Lviv National University (2018), University Panthéon – Assas (Paris 2) (2016, 2017). Currently, he holds the post of the associate professor at the Institute of International Relations. He is also the coordinator of the Centre of Polish and European Studies at the Institute of International Relations of the Taras Shevchenko National University of Kyiv and collaborates with the Center of the French Culture and Francophone Studies of the University of Warsaw. In Spring Term 2017/2018 visiting professor at the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University in Ivano-Frankivsk (Ukraine).

E-mail: andrzej.szeptycki@uw.edu.pl

I will not anwser e-mails which are anonymous (your first name, family name as well as the title of the class are required), informal or concern the issues which have explained in the Usos, in the sylabus or on the Web page of the Institute.

From 17 February to 30 September I will be on sabbatical. During that period I will not hold office hours.

Areas of Expertise and Research Interests

Domestic and foreign policy of Ukraine and France; Polish foreign policy; selected aspects of European integration and transatlantic relations; international relations in Europe; the Cold War; religious relations in Central and Eastern Europe; national minorities in Poland; historical memory and historical policy; postcolonialism

Teaching

 

Seminar Themes

 1. European and foreign policy of France.
 2. Internal and foreign policy of Ukraine.
 3. Foreign policy of Poland.
 4. Policy of the European Union towards its eastern neighbours.
 5. International relations in Europe
 6. International relations in the post-Soviet space
 7. National minorities in Poland.
 8. Historical memory and historical policy
 9. Postcolonialism and postcolonial studies

Major Publications

Books
 1. Francja czy Europa. Dziedzictwo generała de Gaulle’a w polityce zagranicznej V Republiki [France or Europe? General de Gaulle’s Heritage In the Fifth Republic’s Foreign Policy], Warszawa 2005  (380 pages)
 2. Kościół, naród, państwo. Działalność i dziedzictwo Metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1865 – 1944). Церква, нація, держава. Діяльність та спадщин Митрополита Андрея Шептицького (1865 – 1944) [Church, Nation, State. The Life and the Heritage of the Metropolite Andrzej Szeptycki (1865 – 1944)], Wrocław – Warszawa 2011 (editor)
 3. Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej [Between Neighborhood and Integration. The principles, the functionnement and the Perspectives of the Eastern Partnership of the European Union], Warszawa 2011 (editor)
 4. Podporządkowanie – niedorozwój – wyobcowanie: postkolonializm a stosunki międzynarodowe [Dependance – under development – alienation. Postcolonialism and international relations] (with Marcin Florian Gawrycki), Warszawa 2011
 5. Ukraina wobec Rosji. Studium zależności [Ukraine towards Russia. Study of Dependence], Warszawa 2013
Articles, rapports, chapters in books
 1. Algieria: wrota do Afryki [Algeria: gate to Africa], (in) Marcin F. Gawrycki, W. Lizak (ed.), Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji [Kuba and Africa. Alliance for Revolution], Warszawa 2006, p. 209 – 232
 2. Czynnik morski w polityce bezpieczeństwa Francji [Maritime Factor in French Security Policy], “Przegląd morski”, March 2004, vol. 3, p. 19 – 32
 3. Czynnik niemiecki w polityce wschodniej V Republiki 1958-1991 [The German Factor in the Fifth Republic’s Eastern Policy, 1958-1991], “Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, 2000, No 3-4 (t. 22), p. 165 – 183
 4. Dwudziestolecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą [20th anniversary of Good-Neighborhood, Friendship and Cooperation Treaty between the Republic of Poland and Ukraine], “Polityka Wschodnia” 2012, No 1 (1), pp. 47 – 68
 1. Ewolucja stanowisk Francji i Polski wobec WPBiO [Evolution of the position of France and Poland towards the CSDP], „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2010, No 3 – 4 (42), pp. 9 – 31
 2. France, (in) Bolesław Balcerowicz (ed.), Polistrategie wybranych państw [Strategies of selected states], Warszawa 2009 [to be published]
 3. Francja – między lądem i morzem [France – Between the Land and the Sea], (in) Edward Haliżak, Wiesław Lizak, Wiesław Ładniak, Leonard Łukaszuk, Eugeniusz Śliwka (ed.), Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych [The Sea – Civilisation, Culture, International Relations], Warszawa 2006, p. 121 – 161
 4. Francja i „Europa obrony” [France and the “Europe of defence”], “Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2004, No 3 – 4 (t. 30)
 5. Francja: koniec ofensywy Sarkozy’ego [France: the end of Sarkozy’s offensive] (in) Roman Kuźniar (ed.), Rocznik Strategiczny 2010/2011 [Strategic Yearbook 2010/2011], Warszawa 2011, pp. 173 – 178
 6. Francja. Odzyskać pierwszoplanowe miejsce w Europie [France: regain its position in the first rank in Europe], (in) L. Jesień (ed.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej [Changement and continuity. European Policy of selected European Union states], Warszawa 2008, pp. 59 – 84
 7. Francja wobec Praskiej Wiosny [France and the Prague Spring], “Dzieje Najnowsze”, 2003, No 3, p.  65 – 87
 8. Francuska wizja stosunków Północ-Południe [French Vision of North-South Relations], (in) Marcin W. Solarz (ed.), Północ wobec Południa, Południe wobec Północy [North versus South, South versus North], Warszawa 2005, p. 119 – 133
 9. Francuskie koncepcje Unii Europejskiej [French Conceptions of the European Union], (in) Edward Haliżak, Stanisław Parzymies (ed.) Unia Europejska – nowy typ wspólnoty międzynarodowej [European Union – New Type of International Community], Warszawa 2002, p. 142 – 175
 10. Gaullistowska wizja systemu europejskiego jako uwarunkowanie współczesnej polityki zagranicznej Francji [Gaullist Vision of European System and Its Impact on the Contemporary French Foreign Policy], “Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, 2002, No 1-2 (t. 25), p. 156 – 169
 11. Grupy oligarchiczne a polityka zagraniczna Ukrainy [Oligarchic groups and foreign policy of Ukraine], “Sprawy Międzynarodowe”, 2008, No 2, pp. 52 – 77

(also published in English in “The Polish Quarterly of International Affairs”, Spring 2008, vol. 17, No 2, p. 43 – 68)

 1. Historia idei jedności europejskiej [History of the Idea of European Unity], (in) W. M. Góralski (edited by), Unia Europejska. Podręcznik akademicki dla studentów nauk humanistycznych [European Union. University manual for students in letters], t. I, Geneza – System – Prawo [Origins – system – law], Wolters Kluwer, Warszawa 2007, pp. 23 – 53
 2. La conception gaullienne de l’ordre européen [Gaullist conception of European System], “Annuaire Français des Relations Internationales”, 2002, No 3, p. 392 – 403
 3.  „Lekcje z historii” : francuscy przywódcy wobec powojennych Niemiec [Lessons from History : French Leaders in Relation to Post-War Germany ], “Sprawy Międzynarodowe”, 2001, No 4, p. 65 – 93

(also published in English in “The Polish Quarterly of International Affairs”, autumn 2001, p. 64 – 91)

 1. Monarchia republikańska – refleksje o stylu rządów gen. de Gaulle’a [Republican Monarchy – some remarks about the presidency of General de Gaulle], part I, „Przegląd Powszechny”, październik 2002, nr 10 (974), p. 35-51, part II, ibidem, listopad 2002, nr 11 (975), p. 180 – 193
 2. Nowa odsłona polskiego mesjanizmu na Wschodzie? [New version of Polish messianism in the East], (in) Stanisław Bieleń (ed.), Polityka zagraniczna Polski po przystąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji [Foreign Policy of Poland after the accession to NATO and EU: the problems of identity and adaptation], Warszawa 2010, pp. 289 – 313

(also published in English in Stanisław Bieleń (ed.), Poland’s Foreign Policy in the 21st Century, Warsaw 2011, pp. 292 – 316)

 1. Obszar WNP: broń gazowa Rosji [CIS area: Russia’s energetic weapon], (in) Roman Kuźniar (ed.), Rocznik Strategiczny 2006/2007 [Strategic Yearbook 2008/2009], Warszawa 2007, pp. 167 – 201 (with Marek Menkiszak)
 2. Obszar WNP: czas przesilenia [CIS area at the turning point], (in) Roman Kuźniar (ed.), Rocznik Strategiczny 2012/2013 [Strategic Yearbook 2012/2013], Warszawa 2013, pp. 106 – 143 (with Marek Menkiszak)
 3. Obszar WNP: powrót Rosji [CIS area: the return of Russia], (in) Roman Kuźniar (ed.), Rocznik Strategiczny 2010/2011 [Strategic Yearbook], Warszawa 2011, s. 179 – 212 (wspólnie z Markiem Menkiszakiem)
 4. Obszar WNP : Witamy w ciężkich czasach [The region of the CIS enters a difficult period], (in) Roman Kuźniar (ed.), Rocznik Strategiczny 2008/2009 [Strategic Yearbook 2008/2009], Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009, pp. 191 – 231 (with Marek Menkiszak)
 5. Obszar WNP: więcej niestabilności [The CIS region: more instability), (w:) Roman Kuźniar (red.), Rocznik Strategiczny 2011/2012 [Strategic Yearbook 2011/2012], Warszawa 2012, pp. 133 – 165 (with Marek Menkiszak)
 6. Obszar WNP: w stronę nowego ładu?  [The region of the CIS: towards a new order?], (in) Roman Kuźniar (ed.), Rocznik Strategiczny 2009/2010 [Strategic Yearbook 2009/2010], Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010, pp. 202 – 235 (with Marek Menkiszak)
 7. Partnerstwo wschodnie – raport otwarcia [Eastern Partnership: The Opening Report], Warszawa, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2009 (edited by Beata Wojna and Mateusz Gniazdowski: coauthor)

(English version also published by The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2009)

 1. Perspektywy integracji Ukrainy z Unią Europejską [Perspectives of Ukraine’s integration with the EU], (in) Marek Pietraś, Katarzyna Stachurska-Szczesiak, Justyna Misiągiewicz (eds.), Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej [European Neighbourhood Policy of the European Union], Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, pp. 69 – 93
 2. „Pewna wizja świata” – francuska koncepcja ładu wielobiegunowego, [“All my life I have thought of the world in a certain way”: French conception of the multipolar order] (in) Roman Kuźniar (ed.) Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Wizje – koncepcje – paradygmaty [International order at the beginning of the XXIst century. Visions – conceptions – paradigms], Warszawa 2005, p. 248 – 274
 3. Polityczne aspekty bezpieczeństwa ekonomicznego (casus Ukrainy) [Political aspects of economic security (the case of Ukraine)], in: Krzysztof M. Księżopolski, Kamila Pronińska (eds.), Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie globalnej – wybrane problemy [Economic security in the global perspective – selected issues], Elipsa, Warszawa 2012, s. 137 – 150
 4. Polityka Polski wobec Francji [Poland’s Policy towards France], (in) Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2008 [Polish Foreign Policy Yearbook 2008], Warszawa 2008, pp. 122 – 141

(also published in English in the Yearbook of Polish Foreign Policy 2008, Warszawa 2009, pp. 119 – 138)

 1. Polityka Polski wobec Ukrainy [Poland’s Policy towards Ukraine], (in) Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2009 [Polish Foreign Policy Yearbook 2009], Warszawa 2009, pp. 156 – 175
 2. Polityka Rosji wobec Ukrainy: instrumenty wpływu [The Policy of Russia towards Ukraine: instrument of influence], “Sprawy Międzynarodowe”, January – March 2007, No 1 (LX), pp. 55 – 81

(also published in English in “The Polish Quarterly of International Affairs”, winter 2007, vol. 16, No 1, p. 68 – 93)

 1. Polityka UE wobec Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej [EU policy towards Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia], (in) S. Parzymies (ed.), Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych [Diplomacy Or Force? The European Union In the International Relations], Warszawa 2009, pp. 237 – 274 (with S. Kardaś)
 2. Polityka Unii Europejskiej wobec jej wschodnich sąsiadów [EU Policy towards Its Eastern Neighbors], (w:) E. Haliżak et al. (ed.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego [International Relations in the XXIst century. Memory Book for the 30th Anniversary of the International Relations Institute of Warsaw University], Warszawa 2006, pp. 660 – 688
 3. Polityka zagraniczna Ukrainy po „pomarańczowej rewolucji” [Foreign Policy of Ukraine after the Orange Revolution], „Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2007, nr 3 – 4 (t. 36), pp. 107 – 129
 4. Pologne : l’engagement en Irak [Poland: engagement in Iraq], (in) Patrice Buffotot (ed.), La défense en Europe. Avancées et limites [Defence in Europe. Advances and Limits], Paris 2005, pp. 135 – 142
 5. Polska i Ukraina z perspektywy postkolonialnej [Poland and Ukraine in the postcolonial perspective], in: M. F. Gawrycki (ed.), Strategia mimikry. Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu postkolonialnym [Mimicry Strategy. Latin America (and not only) in the light of the postcolonialism)], Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, pp. 59-83
 6. Polska polityka zagraniczna w 2006 r. [Polish Foreign Policy in 2006] (in) Rocznik Strategiczny 2006/2007, Warszawa 2007, pp. 293 – 329 (coauthor)
 1. Позиция Украины в европейском информационном пространстве: количественное исследованне [The place of Ukraine in the European information space: quantitative analysis], „Европа”, 2007, Том 7, № 4 (25), s. 69 – 100
 1. Półwysep Krymski w stosunkach między Federacją Rosyjską i Ukrainą [Crimea in the relations between the Russian Federation and Ukraine], “Stosunki Międzynarodowe. International Relations” 2013, No 1 (47), pp. 109 – 131
 2. Prawno-międzynarodowy status i polityka zagraniczna Monako [International legal status and foreign policy of Monaco], “Polityka i prawo” 2010, No 1 (2), pp. 137 – 151
 3. Problematyka międzynarodowa w kampanii wyborczej we Francji [International Issues in the election campaign in France], „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, May – June 2007, No 3 (37), pp. 51 – 76
 4. Religijny wymiar współpracy międzynarodowej w Europie [Religious Dimension of International Cooperation in Europe], (in) Stanisław Parzymies, Ryszard Zięba (ed.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie [Institutionalisation of Multilateral Cooperation in Europe], Warszawa 2004, p. 529 – 565  (with Anna M. Solarz)
 5. Rola Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej III RP [Role of US in contemporary Poland’s foreign policy], (in) Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Piotr M. Kaczyński (ed.), Mosty przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, Słowaków wobec Stanów Zjednoczonych [Bridges Across the Atlantic? Attitudes of Poles, Czechs and Slovaks Towards the United States], Warszawa 2005, pp. 113 – 149 (with Roman Kuźniar)

(also published in English in: Lena Kolarska-Bobińska, Jacek Kucharczyk, Piotr M. Kaczyński (ed.), Bridges Across the Atlantic? Attitudes of Poles, Czechs and Slovaks Towards the United States, Warszawa 2005, pp. 115 – 151)

 1. Rosja w odbiorze państw Unii Europejskiej [Russia in the eyes of the EU member states], (in) S. Bieleń (ed.), Wizerunki międzynarodowe Rosji [Russias international images], Warszawa 2011
 2. Stosunki Francja – Ukraina w okresie 1991 – 1998 [Relations France-Ukraine 1991-1998], „Analizy OSW” [Warsaw, Centre for Eastern Studies (OSW)], No 22, November 17th, 1998
 3. Stosunki handlowe między Federacją Rosyjską i Ukrainą. Trade Relations between the Russian Federation and Ukraine, „Materiały studialne PISM. PISM Research Papers” [Warsaw, Polish Institute of International Affairs (PISM)], No 8, styczeń 2008/January 2008
 4. Stosunki Polski z Ukrainą [Poland’s Relations with Ukraine], (in) Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2006 [Polish Foreign Policy Yearbook 2006], Warszawa 2006, pp. 130 – 143

(also published in English in the Yearbook of Polish Foreign Policy 2006, Warszawa 2006, pp. 132 – 145)

 1. Stosunki Polski z Ukrainą [Poland’s Relations with Ukraine], (in) Rocznik polskiej polityki zagranicznej 2007 [Polish Foreign Policy Yearbook 2006], Warszawa 2007, pp. 166 – 179

(also published in English in the Yearbook of Polish Foreign Policy 2007, Warszawa 2007, pp. 160 – 173)

 1. Stosunki polsko-francuskie po rozszerzeniu UE: pragmatyczna współpraca, strategiczne różnice [Franco-Polish relations after the enlargement of the EU: pragmatic cooperation, strategic differences], (in) Lena Kolarska-Bobińska, Mateusz Fałkowski (ed.), Polska – Niemcy – Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE [Poland – Germany – France. Mutual perception after the enlargement of the European Union], Warszawa 2008, pp. 117 – 144 (with A. Kołakowska)
 2. Stosunki polsko-ukraińskie: od tryumfu „pomarańczowej rewolucji” do Russia first policy, [Polish-Ukrainian Relations: From the Success of the “Orange Revolution” to Russia-first Policy ] “Sprawy Międzynarodowe”, July – September 2010, No 3 (LXIII), pp. 5 – 23

(also published in English in The Polish Quarterly of International Affairs, 2010, vol. 19, No 3, pp. 55 – 25)

 1. Stosunki pomiędzy Federacją Rosyjską i Ukrainą w sektorze gazowym [Relations between Russian Federation and Ukraine in the gas sector], (in) E. Wyciszkiewicz (ed.), Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim [Geopolitics of pipelines. Energetic interdependance and interstate relations in the Post-Soviet area], Warszawa 2008, s. 97 – 135

(English version also published by The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2009)

 1. Stosunki pomiędzy Ukrainą i Republiką Białoruś: uwarunkowania, stan, perspektywy. Relations between Ukraine and the Republic of Belarus: the present conditions, status quo and perspectives, „Materiały studialne PISM. PISM Research Papers” [Warsaw, Polish Institute of International Affairs (PISM)], No 1, marzec 2006/March 2006
 2. System zachodni wobec „kryzysu irackiego” (wrzesień 2001 – marzec 2003 r.) [Western System and the Iraqi Crisis (September 2001-March 2003)], (in) Roman Bäcker, Joanna Marszałek-Kawa, Joanna Modrzyńska (ed.), Od starej do nowej Europy? [From the old Europe to the new one? The directions of European integration], Toruń 2005, pp. 63 – 80
 3. Углубленная зона свободной торговли с ЕСшансы и вызовы для Украины [Deep Free Trade Area with the EU – opportunities and challenges for Ukraine], „Европа”, 2008, tom 8, No 3 (28), pp. 107 – 142
 4. Ukraina i Unia Europejska: od Brestu po Don [Ukraine and the European Union: Europe from Brest to Don], „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, January – February 2006, No 1 (29), p. 5 – 15
 5. Ukraina jako państwo postkolonialne? [Ukraine as a postcolonial state?], Sprawy Międzynarodowe, January – March 2011, No 1 (LXIV), pp. 5 – 28
 6. Ukraine and the question of borders of Europe, (w:) K. Kosior, A. Jurkowska (eds.), Beyond the borders. Ukraine and the European Neighbourhood Policy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2007, pp. 101 – 107
 7. Znaczenie podziałów religijnych na Ukrainie [The role of religious cleavages In Ukraine], (in) Hanna Schreiber, Anna Solarz (ed.), Religia w stosunkach międzynarodowych. 10-lecie współpracy Instytutu Stosunków Międzynarodowych ze Zgromadzeniem Słowa Bożego (SVD), Warszawa 2012, pp. 211 – 239

Electronic Publications

Останній романтик? Президент Качинський та Україна, Unian, 11.04.2010, http://www.unian.net/ukr/news/news-371809.html

Dwie wizje Ukrainy, “Rzeczpospolita”, 04.10.2010, http://www.rp.pl/artykul/9133,544550-Szeptycki–Dwie-wizje-Ukrainy.html

Smolenski ja Katõni vahel, “Postimees”, 09.04.2011, http://www.postimees.ee/?id=416352

La Pologne et la politique orientale de l’Union européenne, “Regards sur l’Est”, 10.04.2011, http://www.regard-est.com/home/breve_contenu.php?id=1189

Чи варто засуджувати волинський злочин?, 27.04.2013, http://tyzhden.ua/Columns/50/78533

Dlaczego polski narodowiec nie lubi Ukraińców, 11.07.2016, http://wyborcza.pl/1,75968,20380170,dlaczego-polski-narodowiec-nie-lubi-ukraincow.html

Historią w Ukrainę, “Rzeczpospolita”, 19.06.2017, http://www.rp.pl/Publicystyka/306189956-Historia-w-Ukraine.html

Follow me on twitter.com/szeptycki

 • Facebook
 • Twitter