Categories Navigation Menu

Dr Anna Solarz

Dr Anna Solarz
Assistant Professor
Section of Non-European Area Studies

About

A graduate of the Institute of International Relations, University of Warsaw (1998). Ph.D. in Political Science (2004). Currently, Assistant Professor at the Institute of International Relations

Areas of Expertise and Research Interests

Religions in the modern world. The impact of religion and ethics on international relations. The Middle East in international relations. The Holy See in international relations

Teaching

Religious Systems of the Modern World, International Relations in the Middle East, International Institutions in Africa and the Middle East, Foreign Policy of Selected Middle East States, Religious Factor in International Relations, Political and Economic Geography of the World, Regional Cooperation Systems in the Middle East and Africa

Seminar Themes

 

Religion and ethics in international relations (the Holy See, non-European areas, the Arab world and Islam more broadly.) International relations in the Middle East

Major Publications

  • Kościół katolicki wobec problemów rozwoju współczesnego świata (The Catholic Church towards the Problems of Development in the Modern World), in: A. Bąkiewicz, U. Żuławska (eds.), Rozwój w dobie globalizacji (Development in the Era of Globalization), Warsaw 2010;
  • Buddyzm w Ameryce Łacińskiej (Buddhism in Latin America), in: M. F. Gawrycki (ed.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku (Latin America in the Asia-Pacific Region), Toruń 2007;
  • Koncepcja rozwoju w nauczaniu Kościoła katolickiego (The Conception of Development in the Teachings of the Catholic Church), in: K. Czaplicka (ed.), Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju (Challenges for International Development Cooperation), Warsaw 2007/8;
  • Jan Paweł II i dyplomacja watykańska wobec globalnych konferencji ONZ (Pope John Paul II and Vatican Diplomacy towards the United Nations Global Conferences), in: M. Wilk, Ł. Donaj (eds.), Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji (John Paul II – in the Circle of Political Thought and Diplomacy), Łódź 2009;
  • Prawa człowieka i etyka w stosunkach międzynarodowych (Human Rights and Ethics in International Relations), “Polski Przegląd Dyplomatyczny” (The Polish Diplomatic Review) 2007, No. 1;
  • Allah akbar! – czyli o roli religii we współpracy miedzy państwami muzułmańskimi na przykładzie Organizacji Konferencji Islamskiej (Allah Akbar! – the Role of Religion in the Co-operation between Muslim States on the Example of the Organization of the Islamic Conference), in: Stosunki międzynarodowe w XXI w. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (International Relations in the 21st Century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Warsaw 2006;
  • Stolica Apostolska wobec problemów globalizacji (The Holy See Towards the Problems of Globalization), in: E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (eds.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe (Globalization and International Relations), Bydgoszcz-Warszawa 2003;
  • Problemy i napięcia polityczne w państwach Afryki Północnej (Problems and Political Tensions in North African States), in: J.J. Milewski, W. Lizak (eds.), Stosunki międzynarodowe w Afryce (International Relations in Africa), Warsaw 2002
  • Facebook
  • Twitter