Categories Navigation Menu

Dr Anna Wróbel

Dr Anna Wróbel
Assistant Professor
Section of IR Political Economy
awrobel@uw.edu.pl

About

A graduate of the Institute of International Relations, University of Warsaw (2003). Dr Anna Wróbel also completed Postgraduate Studies in Foreign Trade at the Warsaw School of Economics (2004). Ph.D. in Political Science (2007). Assistant Professor at the Institute of International Relations.

Areas of Expertise and Research Interests

International economics, International trade in services, processes of international trade liberalization, in particular liberalization of international trade in services, food security, international trade in agri-food commodities, economic dimension of globalization, issues of economic growth in developing countries, Economic integration, regional economic integration, World Trade Organisation.

Teaching

International Economic Relations, International Economics, Foreign Trade Organization and Techniques, International Economic Transactions, Common Trade Policy, EU Trade Policy, International Trading System, Services and Insurance in International Exchange, Theories of International Trade, Economic Geography, Economic Integration in Asia, Africa and Latin America, World Trade Organization, Polish Foreign Economic Policy.

Seminar Themes

World economy. International trade and trade policy. International mobility of factors of production. International trading system within the WTO. International economic organizations. Regional economic integration. Economic dimension of globalization processes. Issues of economic growth in developing countries. Food security. Common commercial policy. Polish foreign economic policy.

Major Publications

 • Międzynarodowa wymiana usług (International Trade in Services), Warsaw 2009.
 • Znaczenie sektora usług dla rozwoju gospodarczego Indii (The Importance of the Service Sector for the Economic Development of India), Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2010, Vol. 41, No. 1-2.
 • Między wolnym handlem a protekcjonizmem: rola państwa w procesie liberalizacji międzynarodowej wymiany usług (Between Free Trade and Protectionism: the Role of a State in the Process of Liberalizing International Trade in Services), in: M. Sułek, J. Symonides (eds.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych (State in the Theory and Practice of International Relations), Warsaw 2009.
 • Rola WTO w światowym rynku usług (The Role of the WTO in the Global Services Market), in: K.A. Kłosiński, Usługi w gospodarce światowej (Services in the Global Economy), Warsaw 2009.
 • Regulacje przepływu usług w bilateralnych porozumieniach handlowych w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Regulations Concerning the Flow of Services in Bilateral Trade Agreements in East and South-East Asia), “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2009, No. 1-2, Vol. 39.
 • Zagrożenia żywnościowe bezpieczeństwa państwa (Threats to National Food Security), in: K.M. Księżopolski (ed.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego (Issues of Internal and International Security), Warsaw 2009.
 • Proces liberalizacji handlu usługami w Unii Europejskiej (The Process of Liberalization of Trade in Services in the European Union), „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2007, Vol. 35, No. 1-2.
 • Problem protekcjonizmu w międzynarodowym obrocie usługowym (The Issue of Protectionism in International Trade in Services), „Studia Międzynarodowe” 2006/2007, Vol. 3, No. 1-4.
 • Strefa Wolnego Handlu Ameryk (The Free Trade Area of the Americas), in: M.F. Gawrycki (ed.), Procesy integracyjne w Ameryce Łacińskiej (Integration Processes in Latin America), Warsaw 2007.
 • Strefa wolnego handlu Chiny-Chile (A free trade area China-Chile), in: M.F. Gawrycki (ed.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku (Latin America in the Asia-Pacific Region), Toruń 2007.
 • Liberalizacja usług w regionie Azji i Pacyfiku (Liberalisation of services in the Asia-Pacific region), in: M.F. Gawrycki (ed.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku (Latin America in the Asia-Pacific Region), Toruń 2007.
 • Polityka liberalizacji międzynarodowego sektora usług (The Policy of Liberalization of the International Service Sector), in: E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Symonides, R. Zięba (eds.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (International Relations in the 21st Century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Warsaw 2006.
 • Ameryka Łacińska wobec liberalizacji międzynarodowego sektora usług (Latin America towards the Liberalization of the International Service Sector), in: M.F. Gawrycki (ed.), Ameryka Łacińska wobec wyzwań globalizacji (Latin America – Facing the Challenges of Globalization), Toruń 2006.
 • Raula Prebischa wizja gospodarki światowej i jego rola w rozwoju teorii wymiany międzynarodowej (Raul Prebisch’s Perception of the World Economy and his Role in the Development of the Theory of International Trade), in: R. Kuźniar (ed.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku (International Order on the Threshold of the 21st Century), Warsaw 2005.
 • Problemy liberalizacji międzynarodowych obrotów usługowych w warunkach globalizacji gospodarki światowej (Problems with Liberalizing International Trade in Services in a Globalized World Economy), Studia Międzynarodowe 2005, No. I-IV, Vol. II.
 • Jednolity rynek usług Wspólnoty – konsekwencje dla Polski (The EU Single Market for Services – Consequences for Poland) [with K. Śliwiński], in: E. Haliżak (ed.), Polityka wewnętrzna i zagraniczna państwa w procesie integracji europejskiej (Foreign and Domestic Policy of a State in the Process of European Integration), Warszawa – Bydgoszcz 2004
 • Facebook
 • Twitter