Categories Navigation Menu

Dr Bogusław Lackoroński

Dr Bogusław Lackoroński
Assistant Professor
Section of Law and International Institutions

About

Graduated from the Faculty of Journalism and Political Science (Institute for International Relations, 2007) and the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw (2006). PhD Candidate at the Institute of Civil Law at the Faculty of Law and Administration

Areas of Expertise and Research Interests

Civil law, Economic law, Legal situation of the state in international investment disputes

Teaching

Civil Law, International Public Law, International Trade Law, Legal Foundations of Foreign Trade, Introduction to Law

Major Publications

 • Rozwój historyczny klauzuli rebus sic stantibus, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2004, nr 1
 • Idea demokratycznego państwa prawnego, Społeczeństwo i Polityka 2005 nr 3/4
 • Nadzwyczajna zmiana stosunków z art. 3571 k.c. a zmiany w prawie podatkowym w zakresie stawek podatków pośrednich w trakcie roku podatkowego [w:] Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2006, nr 2
 • Prawo cywilne Orzecznictwo, tom I, Księga II Rozdział IX, XIV, XV, Księga III Rozdział II, redakcja Księgi II i Księgi III, Warszawa 2007
 • Prawo cywilne Orzecznictwo, tom II, Księga III Rozdział XVIII, Warszawa 2007
 • Odpowiedzialność za tzw. szkody pośrednie w polskim prawie cywilnym [w:] Odpowiedzialność odszkodowawcza, red.: J. Jastrzębski, seria Monografie Prawnicze, Warszawa 2007
 • Orzecznictwo dotyczące odpowiedzialności za tzw. szkody pośrednie, Przegląd Sądowy 2007, nr 9
 • Glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2006 r., III CZP 118/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 12, poz. 139
 • Postępowanie cywilne. Orzecznictwo, Część I – Rozdział XIX, Rozdział XX, Część II, Rozdział II, Warszawa 2008; [Część II – Rozdział II współautorstwo wraz z A. Rolbiecką]
 • Zgoda organu administracji publicznej w obrocie nieruchomościami, Studia Iuridica 2008, t. 49
 • Glosa od Wyroku SN z dnia 16 maja 2007 roku, III CSK 452/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 2, poz. 19
 • Pojęcie “strony” a podmiotowy zakres odpowiedzialności na podstawie art. 4171 § 2 k.c. za uniemożliwienie korzystania z rzeczy spowodowane wadliwą decyzją administracyjną (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2007 r.), Przegląd Sądowy 2009, nr 4
 • Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdy wynikłe ze śmierci najbliższego członka rodziny na podstawie art. 446 § 4 k.c. (cz. 1), Palestra 2009, nr 7-8
 • Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdy wynikłe ze śmierci najbliższego członka rodziny na podstawie art. 446 § 4 k.c. (cz. 2), Palestra 2009, nr 9-10
 • Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2008 roku, II CSK 177/08, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 10, poz. 108
 • Facebook
 • Twitter