Categories Navigation Menu

Dr Joanna Starzyk-Sulejewska

Dr Joanna Starzyk-Sulejewska
Assistant Professor
Section of European Integration

About

 

A graduate of the Institute of International Relations (1997). Ph.D. in Humanities (2001). Employed at the Institute of International Relations since 1996. Former Vice-Director for Didactic Affairs at the Institute of International Relations.

Areas of Expertise and Research Interests

International institutions, European integration, international security issues, history of international relations

Teaching

International Political Relations, Common Foreign and Security Policy of the European Union, International Organizations, European Integration

Seminar Themes

Issues related to European integration, with a particular focus on: the functioning of the Common Foreign and Security Policy (second pillar), the evolution and functioning of EU Justice and Home Affairs, together with the process of creation of the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice (third pillar), institutional law of the European Communities, external relations of the European Union. Questions concerning the functioning of modern international institutions and organizations (mainly European organizations and the UN). Development of contemporary international political relations.

Major Publications

 • Realizacja Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (Implementation of the Common Security and Defence Policy), in: W. Góralski (ed.), Unia Europejska, Tom II , Gospodarka – Polityka – Współpraca (The European Union, Volume II, Economy – Politics – Cooperation), Warsaw 2007;
 • Główne kierunki realizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (Main Orientations in the Implementation of the Common Foreign and Security Policy of the European Union), in: W. Góralski (ed.), Unia Europejska, Tom II , Gospodarka-Polityka-Współpraca (The European Union, Volume II, Economy – Politics – Cooperation), Warsaw 2007;
 • Implementacja współpracy sądowej w sprawach karnych w ramach Unii Europejskiej (Implementation of the Judicial Cooperation in Criminal Matters within the European Union), in: W. Góralski (ed.), Unia Europejska, Tom II , Gospodarka – Polityka – Współpraca (The European Union, Volume II, Economy – Politics – Cooperation), Warsaw 2007;
 • Implementacja współpracy policyjnej w ramach III Filaru Unii Europejskiej (Implementation of the Police Cooperation within the Third Pillar of the European Union), in: W. Góralski (ed.), Unia Europejska, Tom II , Gospodarka-Polityka-Współpraca (The European Union, Volume II, Economy – Politics – Cooperation), Warsaw 2007;
 • Implementacja porozumień z Schengen (Implementation of the Schengen Agreements), in: Stosunki międzynarodowe w XXI w. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (International Relations in the 21st Century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Warsaw 2006;
 • Wschodnia granica Polski w świetle porozumień z Schengen (Polish Eastern Border in the Light of the Schengen Agreements), in: Wschodnie tereny przygraniczne Unii Europejskiej (Estern Frontiers of the European Union), Zeszyty naukowe WSCiL, No. 12/2006, Warsaw 2006;
 • Mechanizm podejmowania decyzji w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej (The Decision-Making Mechanism within the Common Foreign and Security Policy of the European Union), in: S. Parzymies, R. Zięba (eds.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie (The Institutionalization of Multilateral Co-operation in Europe), Warsaw 2004; download
 • Ewolucja uczestnictwa Polski w organizacjach międzynarodowych (The Evolution of Polish Participation in International Organizations), in: S. Parzymies, I. Popiuk-Rysińska (eds.) Polska w organizacjach międzynarodowych (Poland in International Organizations), Warsaw 1998, 2002;
 • Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (The Common Foreign and Security Policy of the European Union), Warsaw 2001; see
 • Operacje pokojowe Narodów Zjednoczonych w latach 1989-1997 (United Nations Peacekeeping Operations between 1989 and 1997), in: J. Kukułka, L. Łukaszuk (eds.) Od konfliktów do partnerskiej współpracy (From Conflict to Partnership Cooperation), Warsaw 1997.
 • Facebook
 • Twitter