Categories Navigation Menu

Dr Kamila Pronińska

Dr Kamila Pronińska
Assistant Professor
Section of Strategic Studies

About

A graduate of the Institute of International Relations (2002). Ph.D. in Political Science (2007). Assistant Professor at the Institute of International Relations. Expert on energy security at the Presidential Expert Programme (2015).

Areas of Expertise and Research Interests

Energy security; EU’s energy policy; Russia’s energy policy; international security; armed conflicts; natural resources and armed conflicts; security policy of Poland.

Teaching

 

Armed Conflicts; International Security; International Negotiation; Security Policy of Poland; Energy security.

Seminar Themes

 

Energy security and geopolitics of energy resources;  national energy policies; energy and climate policy of the EU;  raw materials and natural resources in armed conflicts; contemporary armed conflicts; EU-Russia energy relations; non-military security threats.

Major Publications

Monographs:

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, wyd. Elipsa, Warszawa 2012 (en. Energy security in EU-Russia relations. Geopolitics and economy of energy resources.)

The impact of energy cooperation of Central European countries on the regional energy security and energy policy of the EU, The Natolin European Center, Warsaw 2013.(http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_51.pdf)

Books (co-editor):

Odnawialne Źródła Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji – (współredakcja z K. Księżopolski i A. Sulowska), wyd. Elipsa, Warszawa 2014 (en. Renewable energy in Poland. Selected problems of security, policy and administration)

Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, (współredakcja z K. Księżopolski) wyd. Elipsa, Warszawa 2012,  (en. Economic security – political science perspective)

Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, wyd. Scholar, Warszawa 2012, (współautorka z R. Kuźniar, B. Balcerowicz, A. Bieńczyk-Missla, P. Grenich, M. Madej, M. Tabor, M. Sułek, A. Wojciuk) (en. Internationa Security. Handbook)

 Articles:

Polityka klimatyczna i bezpieczeństwo energetyczne w okresie turbulencji w świecie zachodnim [Climate policy and energy security in a time of trouble in the Western world],  „Rocznik Strategiczny 2016/17”,vol. 22, pp. 101-113.

Dynamika i intensywność bliskowschodnich i afrykańskich konfliktów zbrojnych w 2016 r. [The dynamics and intensity of Middle Eastern and African armed conflicts in 2016](co-author with B. Balcerowicz) in: „Rocznik Strategiczny 2016/17”, vol. 22, pp. 88-100.

Interwencja w Zatoce Perskiej – pierwsza wojna Zachodu po zimnej wojnie [Intervention in the Persian Gulf – first war of the West after the cold war], in: „Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie”, Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw 2017, pp. 21-50.

 Znaczenie czynnika surowcowo-energetycznego w interwencjach zbrojnych Zachodu po zimnej wojnie [Significance of energy and resource factor in Western interventions after the cold war] in: „Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie”, Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw 2017, pp. 320-349.

Revolution in Renewable Energy Technologies and International Relations (co-author with  K. Księżopolski), in: „New Technologies as a Factor of International Relations”, Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 352-371

Energy Policy at the Time of Changes in the Model of European Integration, , in: T. Grosse (ed.), “European policies at a time of crisis”, Scholar, Warsaw 2017.

Bezpieczeństwo energetyczne w warunkach uwalniania amerykańskiej i irańskiej ropy oraz budowy unii energetycznej w Europie [The lifting of sactions on Iran, and the establishment of Europe’s energy union],  „Rocznik Strategicznu 2015/16”, pp. 143–168.

Konflikty zbrojne w 2015 r. Rola ugrupowań dżihadystycznych i zewnętrznych interwencji w konfliktach Bliskiego Wschodu i Afryki [Armed conflicts in 2015. The role of jihadist groups and of external interventions in Middle Eastern and African conflicts], (co-author with B. Balcerowicz), „Rocznik Strategiczny 2015/16”, pp. 120-142.

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie spadających cen ropy i wojny na Ukrainie, „Rocznik Strategiczny 2014/15”, ISSN 2300-2654, pp. 321-339

Konflikty zbrojne: ofensywa ISIL i afrykańskich dżihadystów [Armed conflicts: ISIL offensive and the role of African jihadists], „Rocznik Strategiczny 2014/15”, ISSN 2300-2654, pp. 239-251.

Wpływ Niemiec na politykę energetyczną UE [Influence of Germany on Energy Policy of the EU], “Studia Politica Germanica”, 1/2014, pp.  263-288.

Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy i globalnej debaty klimatycznej [Energy Security at a times of oil disruptions and global climate debate]  ”Rocznik Strategiczny 2013/14”, pp. 160-181.

Konflikty zbrojne [Armed conflicts] (co-author with B. Balcerowicz), ”Rocznik Strategiczny 2013/14”, pp. 138-159.

Wpływ rozwoju odnawialnych źródeł energii na bezpieczeństwo energetyczne Polski [Imact of renewable energy development on energy security of Poland], in: K. Księżopolski, K. Pronińska, A. Sulowska, Odnawialne Źródła Energii w Polsce. Wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji, wyd. Elipsa, Warszawa 2014, pp. 35-57.

Development of Green Energy in coal-based energy culture – Implications for Poland’s energy security, „E-Politikon” no 7/2013, pp. 54-75; http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2013/11/epolitikon72013.pdf

Energy Security of Poland in Times of Global Technological Changes in the Energy Market, “Strategic Yearbook 2012/13”, Scholar, Warsaw 2013, pp. 113-126;

Armed conflicts 2012, (co-author with B. Balcerowicz), “Strategic Yearbook 2012/13”,  Scholar, Warsaw 2013 , ss. 96-112;

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w warunkach globalnych przemian technologicznych w sektorze energetycznym, „Rocznik Strategiczny 2012/13”, wyd. Scholar, Warszawa 2013;

Konflikty zbrojne 2012 r., [Armed conflicts in 2012] (co-author with B. Balcerowicz), „Rocznik Strategiczny 2012/13”, Scholar, Wwarsaw 2013;

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego, w: K. Księżopolski, K. Pronińska, „Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy”, Wyd. Elipsa, Warszawa 2012, ss. 55-83;

Geopolityka surowców energetycznych roku rewolucji arabskich – trendy globalne i regionalne, w: „Rocznik Strategiczny 2011/12”, Wyd. Scholar, Warszawa 2012;

Konflikty zbrojne w 2011 r. (współautorka z B. Balcerowicz) „Rocznik Strategiczny 2011/12”, Wyd. Scholar, Warszawa 2012;

 Współczesne konflikty zbrojne, w: R. Kuźniar i. in., Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, wyd. Scholar, Warszawa 2012, ss. 97-119;

Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne, w: R. Kuźniar i. in., Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, wyd. Scholar, Warszawa 2012, ss. 308-329;

Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa Afryki, Ameryki, Azji i regionu Wspólnoty Niepodległych Państw, w: R. Kuźniar i. in., Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, wyd. Scholar, Warszawa 2012, ss. 209-234;

Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów – wybrane studia przypadków, (współautorka z A. Bieńczyk-Missala), w: R. Kuźniar i. in., Bezpieczeństwo Międzynarodowe, podręcznik akademicki, wyd. Scholar, Warszawa 2012, ss. 281-304;

Geopolityka surowców energetycznych – trendy globalne i regionalne po kryzysie finansowym, „Rocznik Strategiczny 2010/11”, Wyd. Scholar, Warszawa 2011;

Perspektywa G-20 jako instytucji sterującej światową gospodarką (economic global governence), współautorka z M. Sułek, S. Para, „Rocznik Strategiczny 2010/11”, Wyd. Scholar, Warszawa 2011, ss. 323-349;

Partnerstwo Wschodnie – współpraca energetyczna, w: A Szeptycki (red.) A. Szczeptycki, „Między sąsiedztwem a integracją. Założenia, funkcjonowanie i perspektywy Partnerstwa Wschodniego UE”, Wyd. Elipsa, Warszawa 2011, ss. 139-161;

Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego, w: J. Symonides (red.), „Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń”, Wyd. Scholar, Warszawa 2010, ss. 407-428;

Strategie bezpieczeństwa energetycznego państw na przykładzie wybranych krajów UE, w: M. Sułek, J. Simonides (red.) „Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych”, WUW, Warszawa 2009, ss. 267-294;

Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego, w. K. Księżopolski (red.), „Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego”, Aspra JR, Warszawa 2009, ss. 59-92;

Bezpieczeństwo energetyczne po wojnie kaukaskiej, „Rocznik Strategiczny 2008/2009”, Scholar, Warszawa 2009, ss. 356-375;

Układ sił na międzynarodowym rynku surowców energetycznych, „Rocznik Strategiczny 2007/08, Scholar, Warszawa 2008, ss. 352-375;

Energy security: global and regional dimensions, Stockholm International Peace Research Institute, “SIPRI Yearbook 2007: Armaments, Disarmament and International Security”, Oxford University Press 2007, rozdział 6, ss. 216-240, http://www.sipri.org/yearbook/2007/files/SIPRIYB0706.pdf

Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach międzynarodowych – aspekty strategiczne, w: E. Haliżak, R, Kuźniar, G. Michałowska, S. Parzymies, J. Syonides R. Zięba (red.), „Stosunki międzynarodowe w XXI wieku”, wyd. Scholar, Warszawa 2006, ss. ;

Dialog energetyczny UE-Rosja – do tanga trzeba dwojga, „Rocznik Strategiczny 2005/06”, Wyd. Scholar, Warszawa 2006, ss. ;

Konflikty surowcowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3/2005;

Resource wars in contemporary international relations, “The Polish Quarterly of International Affairs”, vol. 3/2005;

Zmiany w sektorze paliwowo-energetycznym związane z przystąpieniem  Polski do Unii Europejskiej i ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju, w: E. Haliżak (red.), „Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej”, Bydgoszcz-Warszawa 2004.

 

  • Facebook
  • Twitter