Categories Navigation Menu

Dr Marek Madej

Dr Marek Madej
Assistant Professor
Section of Strategic Studies

About

A graduate of the Institute of international Relations and the National Security Studies (2001). Assistant Professor at the Institute of International Relations, University of Warsaw (since 2007). Research Fellow at the Polish Institute of International Affairs (since 2006). Hosting Lecturer at the Diplomatic Academy in Warsaw.

Teaching

 

Non-Military Threats to National Security, International Conflicts, International Security, International Security Institutions, Information Technology Law, Asymmetric Threats (within the framework of the LLP Erasmus Programme) …

Seminar Themes

 

Polish security policy; North Atlantic Treaty Organization, the European Union (Common Security and Defence Policy) and other European institutions of international security; terrorism and other asymmetric threats (organized crime, use of weapons of mass destruction or information technology by non-state actors); arms control, disarmament and non-proliferation; specificity of modern armed conflicts (both strategic and operational aspects).

Major Publications

Books:

 • Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego (Asymmetric Threats to the Security of the Transatlantic States), The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2007 (462 pages).
 • Międzynarodowy terroryzm polityczny (International Political Terrorism),The Ministry of Foreign Affairs, Warsaw 2001 (160 pages)
 • Evolution of Democratic Civilian Control of Armed Force in Poland: An Overview, Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Geneva 2004

 

Chapters in books and articles:

 • NATO v poľskej bezpečnostej politike v roku 2007, „Panoráma. Mapping security discourse 2007–2008”, Bratislava 2008, pp. 239-247.
 • Discussion on the New Strategic Concept and Prospects of NATO Transformation, in: ‘NATO’s Political Transformation and a Further Enlargement Strategy. Challenges and Perspectives for Ukraine’, ПОЛІТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ НАТО ТА СТРАТЕГІЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗШИРЕННЯ. ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ, Видавець ФО-П Т.А.Кінько, Kiev 2008
 • Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego (Poland in the International Security System), in: S. Bieleń (ed.), Polska w stosunkach międzynarodowych (Poland in International Relations), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2007, pp. 33–53.
 • Transatlantic Perspectives on Asymmetric Threats – Their Essence, Nature and Strategic Importance, in:S. Dębski (ed.), Transatlantic Perspectives on Security Imperatives, Transatlantic Public Policy Series”, Volume 3, LIT Verlag Münster-Berlin 2007, pp. 49-69
 • Użycie siły przez podmioty pozapaństwowe jako „nowy” problem studiów strategicznych (The Use of Force by Non-State Actors as a ‘New’ Problem of Strategic Studies), in: E. Haliżak et al., Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (International Relations in the 21st Century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Wydawnictwo naukowe Scholar, Warsaw 2006, pp. 340 – 374
 • Czynnik morski i rola marynarki wojennej w polityce bezpieczeństwa ChRL (The Maritime Factor and Role of the Navy in the PRC’s Security Policy), in: E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (eds.), Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych (Sea in Civilization, Culture and International Relations), Fundacja Studiów Międzynarodowych i Fundacja Misyjno-Charytatywna Księży Werbistów im. Błogosławionego Józefa z Szantungu, Warszawa – Pieniężno 2006, pp. 163 – 193
 • Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego – próba teoretycznej konceptualizacji (Terrorism and Other Asymmetric Threats in the Light of the Modern Understanding of National and International Security – an Attempt at Theoretical Conceptualization),in: R. Kuźniar (ed.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku (International Order on the Threshold of the 21st Century), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2005, pp. 486 – 518
 • Instytucjonalizacja współpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania terroryzmu w Europie (The Institutionalization of International Cooperation in Combating Terrorism in Europe), in:S. Parzymies, R. Zięba (eds.), Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie (The Institutionalization of Multilateral Co-operation in Europe), Wydawnictwo naukowe Scholar, Warsaw 2004, pp. 235 – 264
 • Terroryzm międzynarodowy a kwestia użycia broni masowego rażenia (International Terrorism and the Question of the Use of Weapons of Mass Destruction), in: E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (eds.), Terroryzm w świecie współczesnym (Terrorism in the Modern World),Fundacja Studiów Międzynarodowych, Fundacja Misyjno-Charytatywna Księży Werbistów im. Błogosławionego Józefa z Szantungu, Warszawa – Pieniężno 2004, pp. 309 – 321
 • Współczesny terroryzm międzynarodowy: krótka charakterystyka (Contemporary International Terrorism: A Brief Characterization), in: E. Haliżak, W. Lizak, L. Łukaszuk, E. Śliwka (eds.), Terroryzm w świecie współczesnym (Terrorism in the Modern World),Fundacja Studiów Międzynarodowych, Fundacja Misyjno-Charytatywna Księży Werbistów im. Błogosławionego Józefa z Szantungu, Warszawa – Pieniężno 2004, s. 17 – 31
 • Globalizacja zagrożeń asymetrycznych (Globalization of Asymmetric Threats), in: E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides (eds.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe (Globalization and International Relations), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003, pp. 221-244.
 • Facebook
 • Twitter