Categories Navigation Menu

Dr Patrycja Grzebyk

Dr Patrycja Grzebyk
Assistant Professor
Section of Strategic Studies
patrycja.grzebyk@uw.edu.pl

About

 

Ph.D. (summa cum laude), PhD thesis: Odpowiedzialność karna osób fizycznych za zbrodnię agresji (Individual Criminal Responsibility for the Crime of Aggression) under the supervision of Professor Roman Kuźniar, University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Science, Institute of International Relations (2010); M.A. in Law (summa cum laude): Rekompensata utraty szansy (Compensation for the Lost Chance) under the supervision of Professor Marek Safjan, University of Warsaw, Faculty of Law and Administration (2006); M.A. in International Relations (summa cum laude): Odpowiedzialność obywateli wielkich mocarstw za zbrodnie międzynarodowego prawa humanitarnego (Responsibility of Citizens of the Great Powers for Crimes against International Humanitarian Law) under the supervision of Professor Roman Kuźniar, University of Warsaw, Faculty of Journalism and Political Science, Institute of International Relations (2005) – 1st award in Remigiusz Bierzanek Competition for the best Master thesis, 2006).

Mrs Grzebyk is also:

  • Coordinator of the Network on Humanitarian Assistance (NOHA) at the University of Warsaw,
  • Coordinator of the student internship programme at the Institute of International Relations,
  • Hosting lecturer at the Human Rights School organized by the Helsinki Foundation for Human Rights,
  • Hosting lecturer at the Polish School of International Humanitarian Law organized by the Polish Red Cross,
  • Author of expert’s reports for the Polish Ombudsman and Ministry of Foreign Affairs

 

Areas of Expertise and Research Interests

International Humanitarian Law, International Criminal Law, Human Rights Law, Use of Force

Teaching

International Criminal Law, Human Rights Law, International Public Law, International Humanitarian Law, Introduction to International Relations, Introduction to Law, Reconciliation in post-conflict societies

Seminar Themes

Public International Law (mainly International Criminal Law, Human Rights Law, International Humanitarian Law, Use of Force) and Armed Conflicts

Major Publications

Monographs:
Criminal Responsibility for the Crime of Aggression, Routledge Taylor & Francis Group, Routledge Research in International Law, London and New York 2013, ISBN 978-0-415-85678-2, pp. 394 (Polish version: Odpowiedzialność karna za zbrodnię agresji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ISBN 978-83-235-0763-5, pp. 380).

Edited books:

Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki [Humanitarian aid in light of law and practice], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7383-750-8, pp. 367+ CD with collection of documents  (with Elżbieta Mikos-Skuza).

Articles in Journals:

Powrót wojny totalnej – eliminacja celów w niemiędzynarodowych konfliktach zbrojnych [Return of a total war – elimination of targets in non-international armed conflicts],Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2017, t. 53, nr 2, s. 21-34, doi 10.7366/020909612201701, ISSN 0209-0961.

Lifting w oparach skandalu – działalność Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r. [Lifting in scandalous atmosphere – UN Security Council activity in 2015], „Rocznik Strategiczny 2015/2016”, vol. 21, s. 77-94, doi 10.7366/2300265420152104, ISSN 2300-2654.

Miejsce interwencji zbrojnej w koncepcji „odpowiedzialność za ochronę” (R2P) [The Place of Military Intervention in the Concept of Responsibility to Protect (R2P)], „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2015, vol. 51, no. 3, p. 61-77, ISSN 0209-0961, doi: 10.7366/020909613201504.

Classification of the Conflict between Ukraine and Russia in International Law (Ius ad Bellum and Ius in Bello), „Polish Yearbook of International Law” 2014, vol. XXXIV, Wydawnictwo Scholar, Warsaw 2015, p. 39-60, ISSN 0554-498X.

Testowanie Rady Bezpieczeństwa w czasach niepokoju [Testing the UN Security Council in times of unrest – UN SC activity in 2014], „Rocznik Strategiczny” 2014/2015, vol. 20, p. 75-92, ISSN 2300-2654.

Aneksja Krymu przez Rosję w świetle prawa międzynarodowego [Annexation of Crimea in the light of international law], „Sprawy Międzynarodowe” 2014, no. 1, p. 19-37, ISSN 0038-853x.

Narody Zjednoczone stale spóźnione walczą o efektywność– Rada Bezpieczeństwa w akcji [United Nations: Always too late and in search of effectiveness – The Security Council in action], “Rocznik Strategiczny 2013/2014” [Strategic Yearbook 2013/2014], vol. 19, p. 104–121, ISSN 2300-2654.

Prawo do pokoju [Right to Peace], „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2013, no. 2 (vol. 48), p. 67-84, ISSN 0209-0961.

Odpowiedzialność za wydanie rozkazu popełnienia zbrodni międzynarodowej [Responsibility for ordering international crime], „Międzynarodowe Prawo Humanitarne” 2013, vol. IV, p. 205-221, ISSN 2081–5182.

Kultura a rozliczanie zbrodni międzynarodowych [Culture and dealing with international crimes], „Społeczeństwo i Polityka” 2012, no. 4 (33), p. 192-208, ISSN 1733-8050 (also published in Hanna Schreiber, Grażyna Michałowska (ed.), Kultura w stosunkach międzynarodowych. Tom 1 Zwrot kulturowy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, p. 275-292, ISBN 978-83-235-1108-3).

The United Nations – The Syrian Stalemate, [in:] Strategic Yearbook 2012/2013. A Review of political, economic and military developments in Poland’s international environment, Publishing House Scholar, Warsaw 2013, p. 64-80, 978-83-7383-673-0 (Polish extended version Narody Zjednoczone – Syryjski Pat, “Rocznik Strategiczny 2012/2013”, vol. 18, p. 246-275, ISSN 2300-2654).

Pojęcia „osoba cywilna” oraz „bezpośredni udział w działaniach zbrojnych” (wytyczne Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża) [Notion of a „civilian” and „direct part in hostilities” (International Committee of the Red Cross Guidelines], „Państwo i Prawo” 2012, no. 2 (792), p. 60-72, ISSN 0031-0980.

Katyn: Riposte, „Polish Quarterly of International Affairs” 2011, vol. 20, no. 4, p. 72-77, ISSN 1230-4999 (Polish version of the article was published in „Sprawy Międzynarodowe” 2011, no. 2 (LXIV), p. 118-122, ISSN 0038-853x).

Katyn: A dubious Qualification (further to the article by Karol Karski), „Polish Quarterly of International Affairs” 2011, vol. 20, no. 4, p. 38-57, ISSN 1230-4999 (Polish version of the article was published in „Sprawy Międzynarodowe” 2011, no. 2 (LXIV), p. 83-102, ISSN 0038-853x).

Definicja zbrodni agresji (po konferencji przeglądowej MTK) [Definition of the crime of aggression (after the review conference of the ICC], „Państwo i Prawo” 2011, no. 1 (779), p. 45-58, ISSN 0031-0980.

Kwalifikacja działań przewidzianych w ROE na tle okoliczności wyłączających odpowiedzialność [Legal Assessment of Actions Covered by RoE and Grounds for Exclusion of Criminal Responsibility], „Wiedza Obronna”, numer specjalny: Zasady użycia siły (ang. Rules of Engagement) – wybrane problemy prawne [Rules of Engagement – legal problems], Barbara Janusz-Pawletta (ed.), Towarzystwo Wiedzy Obronnej, Warszawa styczeń 2011, ISSN 0209-0031, p. 32-43.

Idea wojny sprawiedliwej – od starożytności po czasy nowożytne [Development of the Just War Theory from the Ancient to the Modern Times], „Forum Prawnicze” 2010, nr 2, p. 56-73, ISSN 2081-688X.

Przyczynienie się małoletniego do wyrządzenia szkody [Minor’s Contribution to Causing Damage], „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” June 2006, No. 2, p. 38-52, ISSN 1644-0242.

Uniwersalna jurysdykcja a odpowiedzialność karna za zbrodnie wojenne [Universal Jurisdiction and Criminal Responsibility for War Crimes], „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” Dec. 2005, No. 3, p. 7-19, ISSN 1644-0242.

Chapters in books:

Taming the Way of Conducting Hostilities in Times of Global Conflict, [w:] Ekaterina Yahyaoui Krivenko (red.), Human Rights and Power in Times of Globalisation, Brill Nijhoff, Leiden Boston 2018, s. 109-134, ISBN-13 9789004346390, E-ISBN 9789004346406, DOI 10.1163/9789004346406_006.

Autorytet organizacji i jego wpływ na charakter tworzonych regulacji – przypadek Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i jego roli w rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego, Brygida Kuźniak, Milena Ingelevič-Citak (red.), Ius cogens. Soft Law. Dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 249-256, ISBN 978-83-233-4310-3.

The Annexation of Crimea in the Light of the Definition of Aggression. Does Prohibition of Aggression Apply to Russia? [w:] Władysław Czapliński, Sławomir Dębski, Rafał Tarnogórski, Karolina Wierczyńska (red.) The Case of Crimea’s Annexation Under International Law, INP PAN, The Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding, Scholar, Warsaw 2017, s. 137-154, ISBN 978-83-7383-901-4.

Culture and Prosecution of International Crimes, [w:] Grażyna Michałowska, Hanna Schreiber (red.), Culture(s) in International Relations, Peter Lang, Frankfurt am Main 2017, s. 347-366, ISBN 978-36-317-2589-4, http://dx.doi.org/10.3726/b11522.

Dylematy związane ze statusem osoby cywilnej w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych [w:] Agnieszka Bieńczyk-Missala (red.), Civilians in contemporary armed conflicts: Rafał Lemkin’s heritage, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2017, s. 53-58, (wersja ukraińska Дилеми, пов’язані зі статусом цивільної особи у світлі норм міжнародного гуманітарного права збройних конфліктів, s. 155-160; wersja angielska – Dilemmas related to the status of a civilian person in light of international humanitarian law, s. 257-262) ISBN 978-83-235-2700-8.

Wpływ zachodnich interwencji zbrojnych na ewolucję prawa do użycia siły, [in:] Marek Madej (ed.), Wojny Zachodu. Interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie [Western Wars – Military Interventions of Western States after the Cold War], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, p. 249-273, ISBN 978-83-7383-861-1.

Trudności w kwalifikacji współczesnych konfliktów zbrojnych w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego [Difficulties in classification of contemporary conflicts in light of International Humanitarian Law], [in:] Marcin Florian Gawrycki, Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Grażyna Michałowska, Dariusz Popławski, Jakub Zajączkowski, Ryszard Zięba (ed.), Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych [Tendencies and development processes of international relations], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, p. 240-249, ISBN 9788373838680.

Objaśnienia do art. 117 Konstytucji RP [Comments to the Article 117 of the Polish Constitution], [in:] Marek Safjan, Leszek Bosek (ed.)., Konstytucja RP. Tom II, Komentarz art. 87-243 [Commentary to Polish Constitution], Seria: Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, p. 451-457, ISBN 9788325574918.

Objaśnienia do art. 116 Konstytucji RP [Comments to the Article 116 of the Polish Constitution], [in:] Marek Safjan, Leszek Bosek (ed.)., Konstytucja RP. Tom II, Komentarz art. 87-243 [Commentary to Polish Constitution], Seria: Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, p. 440-451, ISBN 9788325574918.

Crimes against Civilians during Armed Conflicts, [in:] Bartłomiej Krzan (ed.), Prosecuting International Crimes: A Multidisciplinary Approach, Brill Nijhoff 2016, Main Series: Queen Mary Studies in International Law ISSN: 1877-4822, Vol. 24, p. 99–114, ISBN 9789004317406.

Fragmentation of the Law of Targeting – A Comfortable Excuse or Dangerous Trap, [in:] Andrzej Jakubowski, Karolina Wierczyńska (ed.), Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law. A Practical Inquiry, Series: Routledge Research in International Law, Routledge, 2016, p. 132-145, ISBN 9781138119727.

Objaśnienia do art. 26 Konstytucji [Comments to the Article 26 of the Polish Constitution], [in:] Marek Safjan, Leszek Bosek (ed.), Konstytucja RP. Tom I, Komentarz art. 1-86 [Commentary to Polish Constitution], Seria: Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, p. 684-700, ISBN 978-83-255-7365-2.

Objaśnienia do art. 85 Konstytucji [Comments to the Article 85 of the Polish Constitution], [in:] Marek Safjan, Leszek Bosek (ed.), Konstytucja RP. Tom I, Komentarz art. 1-86, Seria: Duże Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, p. 1887-1897, ISBN 978-83-255-7365-2.

Pomoc humanitarna – uwagi wstępne [Humanitarian aid – introductory remarks], Patrycja Grzebyk, Elżbieta Mikos Skuza (ed.), Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki [Humanitarian aid in light of law and practice], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7383-750-8, p. 7-14.

Międzynarodowe prawo dotyczące reagowania w przypadku katastrof [International disaster response law], [in:] Patrycja Grzebyk, Elżbieta Mikos Skuza (ed.), Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki [Humanitarian aid in light of law and practice], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7383-750-8, p. 52-70.

International Tribunals’ Selective Justice towards African States, [in:] Klaus Bachmann, Dorota Heidrich (ed.), The Legacy of Crimes and Crises, Transitional Justice, Domestic Change and the Role of the International Community, Series: Studies in Political Transition – Volume 5, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, p. 161-180, ISBN 978-3-631-66172-7 hb.

Odpowiedzialność karna za nielegalne ataki dokonywane za pomocą statków bezzałogowych [Criminal Responsibility for illegal attacks with the usage of UCAVs], [in:] Marta Szuniewicz (ed.),

Automatyzacja i robotyzacja współczesnego pola walki wyzwaniem dla prawa międzynarodowego [Automotization and robotization of the contemporary battlefield], Wydawnictwo Akademickie Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2015, p. 115-132, ISBN 978-83-60278-91-8.

Współpraca międzynarodowych trybunałów karnych z państwami w świetle praktyki [Cooperation of international criminal tribunals with states in light of practice], [in:] Joanna Nowakowska-Małusecka, Ilona Topa (ed.), Międzynarodowe i europejskie prawo karne – osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania [International and European Criminal Law – achievements, directions of developments, challenges], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, p. 128-151, ISBN 978-83-8012-410-3 (with Karolina Wierczyńska).

Who Can be Killed?: Legal Targets in Non-International Armed Conflicts, [in:] Steven Barela (ed.), Legitimacy and Drones. Investigating the Legality, Morality and Efficacy of UCAVs, Ashgate 2015, p. 49-70, ISBN 978-1-4724-4687-9.

Safety and Protection of Humanitarian Workers, [in:] Pat Gibbons, Hans-Joachim Heintze (ed.), The Humanitarian Challenge. 20 Years European Network on Humanitarian Action (NOHA), Springer International Publishing, Cham 2015, p. 221-252, ISBN 978-3-319-13469-7 (with Agnieszka Bieńczyk-Missala).

The Role of the Polish Supreme National Tribunal in the Development of Principles of International Criminal Law, [in:] Morten Bergsmo, Cheah Wui Ling, Yi Ping (ed.), Historical Origins of International Criminal Law: Volume 2, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels 2014, p. 603-637, ISBN 978-82-93081-13-5.

Ochrona życia osób cywilnych w czasie konfliktu zbrojnego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [Protection of life of civilians during armed conflits in the light of ECHR’s judgments], [in:] Elżbieta Karska (ed.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na systemy ochrony praw człowieka oraz międzynarodowe prawo karne i humanitarne [Impact of European Convention on Human Rights on protection of Human Rights system and International Criminal Law and International Humanitarian Law], Katedra Ochrony Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Oficyna Wydawnicza „Mówią Wieki”, Warszawa 2013, p. 63-78, ISBN 978-8-386156-82-5.

Prace Komisji Prawa Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące obowiązku wydania lub ścigania sądowego (aut dedere aut iudicare) [Works of the UN International Law Commission on obligation aut dedere aut iudicare], [in:] Elżbieta Mikos-Skuza, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Jerzy Poczobut (ed.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Galickiego [International Law – present, perspectives, dilemmas. Liber amicorum Professor Zdzisław Galicki], Lex Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, p. 129-146, ISBN 978-83-264-4136-3.

ONZ w polibijskim impasie [UN in Post-Libian Impasse], [in:] R. Kuźniar (ed.), Rocznik Strategiczny 2011/2012. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski. Edycja siedemnasta [Strategic Yearbook 2011/2012], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, p. 268-291, ISBN 978-83-7383-590-0.

Kambodżańska droga ku sprawiedliwości [Cambodia’s Road to Justice], [in:] Justyna Nakonieczna, Jakub Zajączkowski (ed.), Azja Wschodnia i Azja Południowa w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo – Gospodarka – Cywilizacja [East and South Asia in International Relations. Security – Economy – Civilization], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, p. 201-222, ISBN 978-83-235-0740-6.

Prawa człowieka i polska racja stanu [Human Rights and Polish Raison d’État], with Roman Kuźniar, in: Zdzisław Kędzia, Antoni Rost (eds), Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego [Contemporary Challenges to Human Rights in the Light of the Polish Constitutional Law], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009, p. 241-255, ISBN 978-83-232-2032-9.

Międzynarodowa i krajowa implementacja międzynarodowego prawa humanitarnego [International and National Implementation of International Humanitarian Law], with Elżbieta Mikos-Skuza, in: Barbara Mikołajczyk, Joanna Nowakowska-Małusecka (eds.), Prawo międzynarodowe, europejskie i krajowe – granice i wspólne obszary. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Genowefie Grafowskiej [International, European and National Law – Boundaries and Common Areas. A Jubilee Book Dedicated to Professor Genowefa Grabowska], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009, p. 386 – 408, ISBN 978-83-226-1831-8.

Le Tribunal spécial iraquien: instrument de justice ou de vengeance, in: Serge Sur (ed.), Annuaire Français de Relations Internationales 2008, vol. IX, La Documentation Française, Bruylant, Bruxelles 2008, p. 129-143, ISBN 978-2-8027-2553-4 (available also on: http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/09_Grzebyk_Iraq.pdf).

Rekompensata utraty szansy [Compensation for the Lost Chance], in: Jacek Jastrzębski, Odpowiedzialność odszkodowawcza (introduction by Marek Safjan), Wyd. C.H. BECK, Warsaw 2007, p. 23-61, ISBN 978-83-7483-550-3.

Iracki Trybunał Nadzwyczajny – Nieudana hybryda [The Iraqi Special Tribunal – an Abortive Hybrid], in: Roman Kuźniar (ed.), Rocznik Strategiczny 2006/2007, Przegląd Sytuacji Politycznej, Gospodarczej i Wojskowej w Środowisku Międzynarodowym Polski, Issue 12, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2007, p. 370-389, ISBN 978-83-7383-244-2.

Międzynarodowe prawo humanitarne w świetle współczesnych konfliktów zbrojnych [International Humanitarian Law in the Light of Contemporary Armed Conflicts], with Agnieszka Bieńczyk-Missala, in: Edward Haliżak et al., Stosunki międzynarodowe w XXI wieku, Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego [International Relations in the 21st Century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2006, ISBN 83-7383-215-7, p. 309-331.

Handbooks/review books chapters/encyclopedia entries:

Bezpieczeństwo prawne [Legal Security], [in:] Janusz Symonides, Dorota Pyć (eds), Wielka encyklopedia prawa, Tom IV Prawo międzynarodowe publiczne [Great Encyclopedia of Law, Volume IV Public International Law], Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014, p. 45-46, ISBN 978-83-64556-03-6.

Ramy prawne użycia siły and Międzynarodowe prawo humanitarne [Legal frames of use of force and International Humanitarian Law], [in:] R. Kuźniar et al., Bezpieczeństwo międzynarodowe [International Security], Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, p. 120-142, 234-238, ISBN 978-83-7383-547-4.

Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I-III [Civil Law. Case law. Vol. I-II], Edition I and II, Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2007 and 2011 (with others).

Odpowiedzialność karna członków sił zbrojnych za łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych [Responsibility of members of armed forces for breaches of International Humanitarian Law], Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania i Promocji Obronności, Materiał do zajęć z kształcenia obywatelskiego, Warszawa 2010, ISBN 978-83-62345-30-4, p. 15-32.

Odpowiedzialność jednostki za zbrodnie prawa międzynarodowego. Trybunały karne [Individual Responsibility for Crimes against International Law. International Tribunals], in: Konflikty współczesnego świata [Conflicts in the Modern World], series: Wielkie Tematy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2008, p. 296-303, ISBN 978-83-01-15655-8.

Postępowanie cywilne. Orzecznictwo [Civil Proceeding. Case Law], Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008 (with others).
Kazusy z części ogólnej prawa cywilnego z rozwiązaniami [Cases on General Part of Civil Law with Answers], Liber, Warszawa 2007 (with others).

Kazusy z prawa pracy z rozwiązaniami [Cases on Labour Law with Answers], Liber, Warszawa 2006 (with others).
Wdrażanie międzynarodowego prawa humanitarnego [Implementation of International Humanitarian Law], [in:] Kazimierz Lankosz (ed.), Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych [International Humanitarian Law of Armed Conflicts], Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2006, p. 193-217, ISBN 93-912861-9-3.

Translations:

Rafał Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Europie (Axis Rule in Occupied Europe), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7383-678-5 (translation Patrycja Grzebyk: chapters IV, XIV, XV, XVII-XXII, p. 64-68, 157-178, 179-181, 193-228).

Jean Louis Panné, Rafał Lemkin, czyli potęga bezsilności (Rafael Lemkin ou le pouvoir d’un sans-pouvoir) „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2008, no. 3 (43), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ISSN 1642-4069, p. 19-66.

Reviews:

Maurizio Ragazzi (ed.), Responsibility of International Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie, Martinus Nijhoff Publishers, 2013, p. 469, ISBN 978-90-04-25607-1 [in:] “Polish Yearbook of International Law” 2013, vol. XXXIII, Wydawnictwo Scholar, Warsaw 2014, p. 378-381, ISSN 0554-498X.

Miscellanea:

Strasburg liberalnie o in vitro (Strasbourg liberally about in vitro), „Rzeczpospolita”, 9 Aug. 2012, available on: http://prawo.rp.pl/artykul/757643,923093-Strasburg-liberalnie-o-zaplodnieniu-in-vitro.html?p=1

Katyń: zbrodnia wojenna czy ludobójstwo (Katyn: war crime or genocide), „Rzeczpospolita”, 22 April 2011, available on: http://www.rp.pl/artykul/646860.html

Zbrodnia agresji ma być sądzona (Crime of aggression is to be judged), „Rzeczpospolita”, 29 June 2010, available on: http://www.rp.pl/artykul/500663.html

 

  • Facebook
  • Twitter