Categories Navigation Menu

Dr Iwona Wyciechowska

Dr Iwona Wyciechowska
lecturer
Section of History and Theory of International Relations

About

Graduated from the Faculty of Journalism and Political Science, University of Warsaw (1978). Employed at the Institute of International Relations since 1981. Member of the Faculty of Journalism and Political Science Council, Head of the Extramural MA Studies in International Relations. Programme Manager in the Academic Radio Kampus.

Areas of Expertise and Research Interests

Contemporary international migrations, political and economic geography of the world, superpower status and globalization processes in the modern world

Teaching

Diplomatic and Consular Law, International Circulation of Information, Political and Economic Geography of Europe; Contemporary International Relations; International Political Relations, International Social Policy, Political and Economic Geography of the World, International Migrations, International Migration and International Travel and Transport

Major Publications

 • Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania (International Relations and their Determinants), in: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (eds.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych (Society and Politics. The Fundamentals of Political Science), Warsaw 2007;
 • Globalizacja a migracje międzynarodowe (Globalization and International Migration), in: E. Haliżak et al.,Stosunki międzynarodowe w XXI wieku (International Relations in the 21st Century), wyd. Scholar, Warsaw 2006;
 • Uchodźcy (Refugees), in: J. Symonides, ONZ – Bilans i perspektywy (The United Nations Organization. Balance and Perspectives), wyd. Scholar, Warszawa 2006;
 • Rosja – aspiracje i możliwości uzyskania statusu mocarstwa morskiego (Russia – Aspirations and Possibilities of Obtaining the Maritime Power Status), in: L. Łukaszuk and W. Lizak (eds.), Morze w cywilizacji, kulturze i stosunkach międzynarodowych (Sea in Civilization, Culture and International Relations), Warszawa – Pieniężno 2006;
 • Czy globalizacja jest polityką? (Globalization Perceived as Politics?), in: B. Karczmarek (ed.), Metafory polityki 3 (Metaphors of Politics 3), wyd. Elipsa, Warsaw 2005;
 • Zasady i konsekwencje Porozumienia z Schengen (Rules and Implications of the Schengen Agreement), in: S. Parzymies, R. Zięba (eds.) Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy międzynarodowej w Europie (The Institutionalization of Multilateral Co-operation in Europe), Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw 2004;
 • Religie w Rosji (Religions in Russia), in: “Problemy społeczno-religijne świata na progu trzeciego tysiąclecia” (Socio-Religious Problems of the World on the Threshold of the Third Millennium), Warsaw 2002;
 • “Komu w drogę?” – migracje międzynarodowe – zagrożenie czy zbawienie XXI wieku (Time to Hit the Road? – International Migrations – Threat or Salvation of the 21st Century), in: Historia. Stosunki międzynarodowe. Amerykanistyka / Księga jubileuszowa prof. W. Dobrzyckiego (History. International Relations. American Studies. A Jubilee Book to Celebrate the 65th Anniversary of Professor Wiesław Dobrzycki)), Warsaw 2001; download
 • Four publications in the series: Diplomatic Protocol at the Secretary’s Office, published in successive issues of the monthly “Sekretarka” (Secretary), 2000;
 • Polska w Radzie Europy (Poland in the Council of Europe), in: S. Parzymies, I. Popiuk Rysińska (eds.), Polska w organizacjach międzynarodowych (Poland in International Organizations), FSM i Wyd. Nauk. Scholar, Warsaw 1998, also in the 2nd revised edition: Warsaw 2002;
 •  Cywilizacyjno-kulturowe uwarunkowania nowej tożsamości Rosji (Civilizational and Cultural Determinants of the New Russian Identity), in: S. Bieleń, W. Góralski (eds.), Nowa tożsamość Niemiec i Rosji w stosunkach międzynarodowych (New Identities of Germany and Russia in International Relations), FSM i Wyd. Scholar, Warsaw 1999;
 • Facebook
 • Twitter