Categories Navigation Menu

Prof. Mirosław Sułek

Prof. Mirosław Sułek
Professor Ordinarius
Section of Strategic Studies

About

Graduated from the Faculty of Economics at the Political Military Academy in Warsaw. M.A. in Economics (1982); Ph.D. in Economics (1987); D.Litt. in Economics (1995). Professor at the National Defence University in Warsaw (1995-1998), the University of Podlasie in Siedlce (1997-2002), the School of Economics and Administration in Kielce (2000-2007). Professor Extraordinarius at the Institute of International Relations since 2002.

Areas of Expertise and Research Interests

Political economy of national security, defence planning, balance of power in the international arena, national power and methods of measuring it, strategic studies, research methodology in international relations, ethics and politics of business, public sector economics.

Teaching

Planning and Prognosing in International Relations. Organisation and Management. Methodology of Research in International Relations.

Seminar Themes

National and international security. Economic security. Strategic Studies. Estimating and measuring national power (or political units’ power). International balance of power. Research methods and techniques in international relations. Relations between economy and politics. International Prognosing. Moral values in international politics. Organisation and management. Praxeology.

Major Publications

 • Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych (Methods and Techniques of Research in International Relations), ASPRA-JR, Warsaw 2004; see
 • Ekonomiczne uwarunkowania profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (Economic Determinants of the Professionalisation of the Polish Armed Forces), in: P. Soroka (ed.), Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (Determinants and Implications of the Professionalisation of the Polish Armed Forces), Wyd. WSEiP, Kielce 2010.
 • Gospodarka polska a międzynarodowy układ sił – stan obecny i perspektywa do 2050 r. (Polish Economy and the International Balance of Power – Current Situation and Prospects Till 2050), in: Z. B. Liberda (ed.), Konwergencja gospodarcza Polski (Economic Convergence of Poland), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (The Polish Economic Society), Warsaw 2009, pp. 387-401.
 • Teoriopoznawcze konsekwencje prakseologicznego ujęcia stosunków międzynarodowych (Epistemological Consequences of the Praxeological Attitude to International Relations), in: A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (eds.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce (Theoretical and Methodological Challenges for Political Science Research in Poland), UMCS, Lublin 2009, pp. 349-359.
 • Programowanie gospodarczo-obronne (Economic and Defence Programming), Bellona, Warsaw 2008, p. 296.
 • Postrzeganie potęgi państw przez wybrane grupy eksperckie (National Power as Perceived by Selected Groups of Experts), “Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2007, No. 1-2, pp. 121-140;
 • Badanie i pomiar potęgi państw – próba odpowiedzi na informacyjne potrzeby decydentów (Testing and Measuring National Power – an Attempt to Respond to the Information Needs of Decision Makers), in: Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji XXX-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW (International Relations in the 21st Century. A Jubilee Book to Celebrate the 30th Anniversary of the Institute of International Relations at Warsaw University), Wyd. Naukowe Scholar, Warsaw 2006, pp. 281-308;
 • Paradygmat cyklu siły Charles’a F. Dorana a pozimnowojenny ład międzynarodowy (Charles F. Doran’s Paradigm of the Power Cycle and the Post-Cold War International Order), in: R. Kuźniar (ed.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku (International Order on the Threshold of the 21st Century), Wyd. UW, Warsaw 2005, pp. 572-588;
 • Podstawy potęgonomii i potęgometrii (The Fundamentals of National Power and Methods of Measuring It), Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, WSEiA, Kielce 2001, p. 216;
 • Facebook
 • Twitter