Categories Navigation Menu

Prof. Stanisław Parzymies

Prof. Stanisław Parzymies
Professor Ordinarius
Section of European Integration

About

Graduated from the Diplomatic and Consular Department at the Main School of Foreign Service in Warsaw (1961). In the years 1975-1993, research worker at the Polish Institute of International Affairs. In 1979, Professor Stanisław Parzymies was granted a Ph.D. degree. In 1985, he earned a D.Litt. degree in Political Science from the University of Warsaw. Professor of Humanities since 1993. Professor Extraordinarius (1994). Professor Ordinarius at Warsaw University since 2000. Professor Stanisław Parzymies held the posts of the Chairman of the Scientific Board at the Institute of International Relations and the Head of the European Integration Section of the Institute of International Relations, University of Warsaw.

Areas of Expertise and Research Interests

 

Institutional, political and defence aspects of European integration, external policy of the European Union, French foreign policy, Franco-German relations, transatlantic relations, history of diplomacy and diplomatic law.

Teaching

 

International Relations in Europe (also in French for foreign students), Diplomatic Law

Seminar Themes

 

International relations in Europe after World War II. Foreign and Security Policy of the European Union. French foreign policy. International relations in the Mediterranean region.

Major Publications

Books:

 • Stosunki międzynarodowe w Europie. 1945-2009 (International Relations in Europe. 1945-2009), (author) Warsaw 2009, 3rd edition
 • Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych (Diplomacy or Force? The European Union in International Relations), Warsaw 2009,
 • Integracja europejska w dokumentach (European Integration in Documents), The Polish Institute of International Affairs, Warsaw 2008, [introduction and selection of documents]
 • OSCE and Minorities. Assessment and Prospects (ed.), Warsaw 2007
 • Instytucjonalizacja wielostronnej współpracy w Europie (The Institutionalization of Multilateral Co-operation in Europe),
  , Warsaw 2004.
 • Unia Europejska. Nowy typ współpracy międzynarodowej (The European Union. A New Type of International Cooperation),
  , Warsaw 2002.
 • Europejskie struktury współpracy (European Structures of Cooperation),
  , Warsaw 1997, 2nd edition.
 • Czynnik wojskowy w polityce zagranicznej Francji 1958-1982 (Military Factor in French Foreign Policy 1958-1982), [autor], Warsaw 1984.

 

Scientific articles and chapters in books:

 • Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych (The European Union as a Participant in International Relations), in: Stanisław Parzymies (scientific edition and introduction): Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych (Diplomacy or Force? The European Union in International Relations), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2009, pp. 15-53;
 • Państwo w procesie integracji europejskiej (State in the Process of European Integration), in: Mirosław Sułek, Janusz Symonides (eds.): Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych (State in the Theory and Practice of International Relations), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2009, pp. 179-206;
 • Wpływ państw członkowskich UE z Europy Środkowej na kształt stosunków Unii z Rosją (The Impact of the EU Member States from Central Europe on the Shape of the Union’s relations with Russia), in: Stanisław Bieleń i Konstantin Chudoliej (eds.): Stosunki Rosji z Unią Europejską. Отношения России с Евросюзом (Russia’s Relations with the European Union), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2009, pp. 272-295;
 • La France-une puissance moyenne á vocation globale, in: Irena Stawowy-Kawka (ed.): Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku (Factors of Stability and Instability in International Relations at the Beginning of the 21st Century), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2009, pp. 291-304;
 • Francuska prezydencja w Unii Europejskiej (The French Presidency of the European Union), in ,,Sprawy Międzynarodowe” (International Affairs), No. 1 (LXII) 2009, pp. 63-86 (ISSN 0038-853X, quaterly of the Polish Institute of International Affairs, 00-950 Warszawa, ul. Warecka 1a);
 • Bezpieczeństwo i współpraca w regionie Morza Śródziemnego-wielkie wyzwanie dla Europy (Security and Cooperation in the Mediterranean region – A Great Challenge for Europe), in: Stosunki Międzynarodowe – International Relations, No. 3-4 (Vol. 40) 2009, pp. 9-32
 • La France et l’Europe centrale, in: ”Annuaire français de relations internationales”, Volume X, 2009, pp. 515-529, annual published by Le Centre Thucydide-Analyse et recherche en relations internationale, Université Panthéon-Assas, Paris II, 12, Place du Panthéon-Assas, bureau 219.
 • Polityka zagraniczna Francji Sarkozy’ego (French Foreign Policy under Sarkozy), in: „Sprawy Międzynarodowe” (International Affairs), No. 3, 2007.
 • Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych (Poland in the United Nations Organization), in: Janusz Symonides (ed.): Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy (The United Nations Organization. Balance and Perspectives), Warsaw 2006.
 • Unia Europejska – stan i kierunki zmian (The European Union – Status and Trends), in: Edward Haliżak (ed.): Stosunki międzynarodowe w XXI wieku (International Relations in the 21st Century), Warsaw 2006.
 • Analiza krytyczna teorii integracji europejskiej (Critical Analysis of the Theory of European Integration), in: Roman Kuźniar (ed.): Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku (International Order on the Threshold of the 21st Century), Warsaw 2005
 • European Union and the Question of European and Global Security After 11 September 2001, in: Hans J. Giessman, Roman Kuźniar, Zdzisław Lachowski (eds): International Security in a Time of Change. Threats-Concepts-Institutions, Baden Baden 2004
 • Perceptions extérieures de la politique étrangere de la France: le cas de la Pologne, in: Annuaire français de Relations internationales, Brussels 2000.
 • Facebook
 • Twitter